Gedragsregels Zwemclub de Spetters Heiloo

 

Opgesteld: april 2021

 

Algemene gedragsregels:

 1. Iedereen dient zich te gedragen naar regels die in de zwembaden gelden.
 2. Eventuele aanwijzingen van kaderleden (bestuur, trainers, vrijwilligers) van Zwemclub de Spetters Heiloo dienen te worden opgevolgd.
 3. Roken, alcohol en drugs gebruik: volgens de regels van de zwembaden.
 4. Grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, pestgedrag, fysiek- en verbaalgeweld wordt binnen Zwemclub De Spetters niet getolereerd;
 5. Overtredingen van discriminatie of seksuele intimidatie kunnen door leden (eventueel ook ouders) worden gemeld bij de vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging. Bestuursleden en trainers hebben de plicht overtredingen in zake seksuele intimidatie te melden. Voor vragen of meldingen kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de KNZB en bij Centrum Veilige Sport Nederland
 6. Vrijwilligers die regelmatig actief worden of zijn voor Zwemclub De Spetters, zeker als zij contact hebben met jeugd of met de financiën van de vereniging, zal gevraagd worden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De vereniging draagt er zorg voor dat het aanvragen van de VOG voor de leden geen kosten met zich meebrengt.
 7. Leden van de vereniging vallen automatisch onder het tuchtrecht van de vereniging en van de KNZB. Bij niet-leden is dit niet het geval. Daarom zal aan de vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging gevraagd worden om zodra zij de VOG overleggen een Verklaring Omtrent Tuchtrecht (VOT) te ondertekenen waardoor zij vallen onder het tuchtrecht van de vereniging en van de KNZB.

Gedragsregels t.a.v. social media en telefoongebruik:

 1. WhatsApp-groepen, welke zijn ingesteld om zaken over de vereniging te bespreken, worden beheerd door trainers. Deze zijn no-reply.
 2. Gedragsregels van de vereniging over grensoverschrijdend gedrag gelden ook wat betreft uitingen in WhatsApp-groepen die in het leven zijn geroepen om verenigingszaken te communiceren.
 3. Het gedrag in de kleedkamer is ten alle tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd. Het gebruik van een telefoon is niet toegestaan in de kleedkamer. De telefoon hoort niet zichtbaar te zijn, dus deze moet in tas, jas of in de daarvoor bestemde kluisjes te zijn opgeborgen. Het spreekt voor zich dat het maken van video- of foto opnames in de kleedkamer ten strengste verboden is.

Gedragsregels voor (jeugd-)zwemmers:

 1. Zwem met respect voor jezelf en je medezwemmers.
 2. Zwem volgens de bekende of afgesproken zwemregels welke vermeld staan op de website www.de-spetters.nl/huisregels.
 3. Vind prettig zwemmen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 4. Eventuele onsportiviteit van de medezwemmer is nooit een reden om zelf onsportief te zijn en meldt dit bij de trainer of vertrouwenscontactpersoon.
 5. Probeer open en eerlijk te communiceren met elkaar. Grof taalgebruik is niet toegestaan, niet in het zwembad en ook niet indien jij elders onze club vertegenwoordigt.
 6. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt zwemmen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend! Accepteer aanwijzingen van de trainer. Beïnvloed de trainer niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 7. Houd je aan de afspraken die aan het begin van het zwemseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, tijden, afmeldingen, douchen etc. Bij verhindering voor een training is men verplicht zich tijdig af te melden. De trainers zijn, indien noodzakelijk, bevoegd om passende maatregelen te nemen. Zie protocol op website.
 8. Zorg dat je minimaal op tijd voor aanvang van de training aanwezig bent. Bij het tussentijds verlaten van het bad melden bij de trainer.
 9. Kleedkamers laat je altijd netjes achter, je gaat zorgvuldig om met materialen en eigendommen van de vereniging en medesporters. Kostbaarheden meenemen is op eigen risico, bij verlies of diefstal is de zwemclub hier niet voor aansprakelijk. Zie protocol.
 10. Grote kleedruimten mogen nooit afgesloten worden.

Gedragsregels (jeugd-)trainers

 1. Wees redelijk in jouw eisen t.a.v. tijd, energie en enthousiasme van de leden.
 2. Bedenk dat zwemmers voor hun plezier zwemmen, iets willen leren, maar ook andere interesses kunnen hebben.
 3. Jij hebt een voorbeeldfunctie voor onze zwemmers, neem een stimulerende rol aan, je bent een ambassadeur voor de vereniging.
 4. Leer jouw zwemmers dat gedragsregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 5. Wees zelf altijd op tijd voor trainingen en zorg voor een goede voorbereiding. Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
 6. Gebruik passend taalgebruik en heb respect voor de zwemmers.
 7. Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede en bij zwemmers passende training.
 8. Jij neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 9. Hanteer altijd het ‘vier ogen principe’. Dit betekent dat de train(st)er de begeleiding op zodanige wijze organiseert, dat de werkzaamheden uitsluitend kunnen worden verricht terwijl zij/hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Trainer in het water, een andere volwassene aan de kant. En dit betekent open deur beleid.
 10. De trainer zal tijdens training(stages), gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer. En dit betekent open deur beleid.
 11. De trainer heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 12. Iedere trainer heeft de plicht vermoedens van of constateringen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van doping, match fixing of seksuele intimidatie te melden. Deze plicht komt voort uit het tuchtrecht dat is onderschreven door NOC*NSF en de KNZB. Meldingen kunnen gedaan worden bij de vertrouwenscontactpersoon van de Spetters of bij de vertrouwenspersoon van de KNZB of bij Centrum Veilige Sport Nederland.
 13. Voorkom de (schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met jouw functie en ga geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met jouw functie binnen onze vereniging. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 20 euro en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan 20 euro, die uit hoofde van jouw functie zijn ontvangen of gegeven.
 14. Je zorgt dat na de training het zwembad leeg is van gebruikte materialen.
 15. Alcoholgebruik (kort) voor en tijdens training is niet toegestaan.

Gedragsregels ouders/verzorgers:

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig jouw kind altijd aan om volgens de regels te zwemmen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen, afmelden.
 • Stoor de trainer niet tijdens de training. Communiceer veranderingen/wijzigingen van het kind vooraf of na de training.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen Zwemclub de Spetters Heiloo. Zij geven hun vrije tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 • Maak problemen bespreekbaar met de trainers of met het bestuur.
 • Toon betrokkenheid bij de club en vraag je af op welke wijze jij je kunt inzetten voor zwemclub de Spetters Heiloo

Gedragsregels bestuurders, commissieleden en overige vrijwilligers
Kaderleden richten zich op sportiviteit en gezelligheid binnen Zwemclub de Spetters Heiloo

 • Bestuur houdt toezicht op beleid en gedragsregels van de zwemclub. Op respect en communicatie en een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueert het beleid periodiek en stuurt waar nodig bij.
 • Het bestuur stelt trainers en vrijwilligers in de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van zwemtraining/coachen, bestuur. Het bestuur houdt hier rekening mee in de begroting.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid.
 • Bestuursleden dienen geen financieel belang te hebben binnen onze vereniging.
 • Vermoedens van ‘sociaal witwassen’ via onze vereniging zullen worden gemeld bij de politie.
 • Iedere bestuurder binnen Zwemclub de Spetters Heiloo heeft de plicht vermoedens of constateringen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van doping, match-fixing of seksuele intimidatie te melden. Deze plicht komt voort uit het tuchtrecht dat is onderschreven door NOC*NSF en de KNZB. Meldingen kunnen gedaan worden bij één van de vertrouwenscontactpersonen, bij de vertrouwenspersoon van de KNZB of bij Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Zie toe op de naleving van het protocol van de Zwemclub de Spetters Heiloo, zoals vermeld op de website www.de-spetters.nl/huisregels.
 • Kaderleden hebben een meldplicht bij afwijkend gedrag van toeschouwers en niet-leden die aanwezig zijn.

Specifieke afspraken t.a.v. vervoer jeugdleden naar het zwembad:

 • Voor de jeugdleden rijdt er een taxibusje vanuit Heiloo, vanaf apotheek Sibilo, naar het zwembad. Het bestuur houdt in de gaten of dit verantwoord gebeurt.
 • Indien er meer kinderen dan 8 kinderen zijn, rijdt er een volwassene extra met de auto. Dit kan een vrijwilliger of ouder zijn. Deze bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een inzittenden verzekering. Per jaar bekijkt het bestuur wie dit kan doen en wie reserve is.
 • Bij vervoer per auto naar het zwembad met passagiers is het voor de bestuurders voor, tijdens en na de training niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken Je hebt de verantwoordelijkheid voor je passagiers.
 • Jeugdleden en ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag in het taxibusje. Indien er problemen zijn, wordt dit gemeld bij de trainer, het bestuur of vertrouwenscontactpersoon.
 • Leden hebben zich te houden aan de regels van het taxibedrijf.