Protocol Zwemvereniging “De Spetters”

Om als vereniging goed te kunnen functioneren zijn door het bestuur en de trainers regels en omgangsnormen op papier gezet, zodat iedereen weet hoe wij bij onze vereniging met elkaar behoren om te gaan. Het allerbelangrijkste is dat iedereen elkaar met respect behandelt, want zonder respect zijn alle regels slechts papieren afspraken. Wij spreken het volgende af:

* Artikel 1: Lidmaatschap

De aanmelding geschiedt door invulling van een namens de vereniging verstrekt aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens moeten worden ingevuld: naam, voornaam en voorletters, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email adres.

* Leden zorgen ervoor dat hun adresgegevens altijd bij de vereniging bekend zijn en dat ook hun emailadres bekend is. Wijzigingen hiervan worden tijdig aan de penningmeester doorgegeven.

* Door het invullen en aankruisen van een ledenovereenkomst in het kader van de privacywet persoonsgegevens.

Artikel 2: Vrijwilligers

1. Bestuur en trainers worden allemaal gevormd door vrijwilligers.

2. De vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het is dan ook voor ieder lid een morele plicht binnen zijn of haar kunnen/capaciteiten om bij te dragen aan de te verrichten taken tot nut van de vereniging.

3. Vrijwilligers die gebruik maken van persoonsgegevens, dienen een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

4. Bij het verrichten van vrijwilligerswerk (bijv. helpen ophalen oudpapier, helpen organiseren activeiten etc.) wordt een vrijwilligersbijdrage toegekend, deze zal aan het eind van het jaar geschieden.

Artikel 3: Financiële bijdrage

1. De contributie voor leden bedraagt € 182,- De contributie wordt betaald voor een heel kalenderjaar, met uitzondering van nieuwe leden die later in het jaar lid worden. Deze leden komen niet meer in aanmerking voor de vrijwilligersbijdrage.

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van de volledige contributie binnen de hiervoor gestelde termijn.

3. De contributie dient door de vereniging tijdig te worden ontvangen. Wanneer een lid in gebreke blijft te betalen, kan het bestuur besluiten het lid de toegang tot het bad te ontzeggen en het achterstallige bedrag langs (buiten-) gerechtelijke weg te incasseren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van het lid dat in gebreke is gebleven. De ontzegging van de toegang tot het bad wordt niet eerder teniet gedaan dan na betaling van het verschuldigde bedrag.

4. Er bestaat de mogelijkheid tot een 10 strippenkaart. Deze zwemmers zijn geen lid en ontvangen geen vrijwilligersbijdrage en geen korting voor activiteiten buiten het zwemmen.

Artikel 4: Opzegging

1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (bijv. per mail) te geschieden. met in achtneming van hetgeen in de ledenovereenkomst is aangevinkt.

2. Opzegging kan op elk moment plaatsvinden.

3. Bij opzegging binnen een kalenderjaar, zal echter het resterende contributiebedrag niet worden gerestitueerd.

Artikel 5: Veiligheid

1. Leden zijn gehouden alle aanwijzingen van trainers en van overig bij het bad aanwezige kader op te volgen;

2. Aanwezigheid van een toezichthouder ontslaat leden niet van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en die van medeleden;

3. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid tenzij er sprake is van aantoonbare, grove nalatigheid.

Artikel 6: Regels

1. Indien het lid niet bij de training aanwezig kan zijn, verzoeken wij om dit tijdig (uiterlijk een uur van te voren) te melden bij de betreffende trainer: zie trainingen op de website

2. Het lid dient op tijd aanwezig te zijn bij trainingen;

3. Het lid is verplicht om passende zwemkleding te dragen. Voor de dames betekent dit het dragen van een badpak, voor heren een zwembroek;

4. Het dragen van een zwembrilletje is verplicht;

5. Het lid mag pas het water in als de trainer/ster hiervoor toestemming heeft gegeven en verlaat het bad direct als dit wordt verzocht;

6. Voor en na het zwemmen is douchen verplicht;

7. Neem geen waardevolle artikelen mee naar het zwembad en laat nooit kleding of spullen achter in de kleedruimte, bij verlies hiervan kan Zwemvereniging De Spetters niet aansprakelijk worden gesteld;

8. Elk lid wordt geacht aanwijzingen van de trainers altijd op te volgen;

9. Nooit geestelijk of lichamelijk geweld te gebruiken;

10. Bij trainingen geen recalcitrant en/of pesterig gedrag te vertonen;

11. Bij een herhaald ongeoorloofd gedrag mogen de trainers deze personen van de training verwijderen en/of worden nadere maatregelen getroffen;

12. Bij kritiek altijd contact opnemen met de betreffende trainer of met de voorzitter van het Bestuur.

Namens het Bestuur en Trainers zwemvereniging “De Spetters”