Algemene leden vergadering

Donderdag 16 februari vindt de Algemene ledenvergadering plaats

Het is een belangrijke vergadering. Alle bestuursleden treden af.

AGENDA

1  Opening en vaststellen van de agenda
2  Ingekomen stukken en mededelingen
3  Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari 2016
4  Goedkeuring van het verenigingsjaarverslag 2016
5  Verslag van de kascommissie
6  Goedkeuring van het verslag van de penningmeester
7  Benoeming van leden van diverse commissies
8  Plannen voor 2017
9  Vaststelling begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2017
10 Bestuursverkiezingen
11 Rondvraag
12 Sluiting met een drankje

Vanaf 19:30 staat de koffie/thee klaar.op
 “de Bolder” (scoutinggebouw van de Victorie)
Westerweg 48
1851 AA Heiloo

Ik hoop jullie op 16 februari te ontmoeten!